Sunday, March 18, 2012

MENGENAL KALIMAH SURAH LUQMAN (2) - (Isim-Fi'il-Harf-Terjemahan Per Kata

MENGENAL KALIMAT – (ISIM-FI’IL-HARF)
Surah Luqman – (QS: 31:4)

QS: (31:4)

tûïÏ%©!$# tbqßJÉ)ムno4qn=¢Á9$# tbqè?÷sãƒur no4qx.¨9$# Nèdur ÍotÅzFy$$Î/ öNèd tbqãZÏ%qムÇÍÈ  
4. Iaitu orang-orang Yang mendirikan sembahyang, dan memberi zakat, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat.
KALIMAH
TERJEMAHAN
JENIS
PENERANGAN
الَّذِينَ
Inilah
Isim
Isim mausyul
يُقِيْمُونَ
mereka mendirikan
Fi’il
Fi’il Mudhori’
الصَّلاَةَ
solat
Isim
Kerana ال
يُؤْتُونَ
mereka menunaikan
Fi’il
Fi’il Mudhori’
الزَّكَاةَ
zakat
Isim
Kerana ال
وَ
dan
Harf
Harf Istinafiah
هُمْ
mereka
Isim dhomir
Dhomir Munfasil
بِ
pada
Harf
Harf Jar
اْلأَخِرَةِ
akhirat
Isim
Kerana ال
هُمْ
mereka
Isim dhomir
Dhomir Munfasil
يُوْقِنُزنَ
mereka yakin
Fi’il
Fi’il Mudhori’


Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersial.
Download:
http://www.4shared.com/office/Fx80DxJK/MENGENAL_KALIMAT_SURAH_LUQMAN_.html?refurl=d1url

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...